Preise – Lexis Korea – Seoul

Kurspreise Lexis Korea – Seoul

Preise Standardkurs/Intensivkurs

Dauer Standardkurs
15 Lekt./Wo
Intensivkurs
25 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
USD  235.–-
USD  315.–-
2 Wochen
USD  470.–-
USD  630.–-
3 Wochen
USD  705.–-
USD  945.–-
4 Wochen
USD  940.–-
USD  1'260.–-
5 Wochen
USD  1'100.–-
USD  1'500.–-
6 Wochen
USD  1'320.–-
USD  1'800.–-
7 Wochen
USD  1'540.–-
USD  2'100.–-
8 Wochen
USD  1'760.–-
USD  2'400.–-
9 Wochen
USD  1'980.–-
USD  2'700.–-
10 Wochen
USD  2'200.–-
USD  3'000.–-
11 Wochen
USD  2'420.–-
USD  3'300.–-
12 Wochen
USD  2'640.–-
USD  3'600.–-
1 Zusatzwoche
USD  215.–-
USD  290.–-
Kursdetails Kursdetails

Preise Privatunterricht

Dauer Privatunterricht
20 Lekt./Wo
Privatunterricht
10 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
USD  1'000.–-
USD  500.–-
2 Wochen
USD  2'000.–-
USD  1'000.–-
3 Wochen
USD  3'000.–-
--
4 Wochen
USD  4'000.–-
--
1 Zusatzwoche
USD  1'000.–-
USD  500.–-
Kursdetails Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis
20172018
Einschreibegebühr
USD 100.– -
Unterkunftsvermittlungsgebühren
USD 100.– -

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, ZF
Gastfamilie
EZ, VP
20172018
20172018
pro Woche
USD  225.–-
USD  295.–-
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Preise Appartement / Studio

Dauer Studio
EZ mit Bad, oM
20172018
1 Woche
USD  175.–-
2 Wochen
USD  350.–-
3 Wochen
USD  525.–-
4 Wochen
USD  600.–-
1 Zusatzwoche
USD  150.–-
Unterkunftsdetails

Anreise

Transfer Preise
20172018
Seoul Flughafen - Unterkunft (bei Ankuknft)
USD 100.– -